Reklamace

Doporučený postup reklamace:
 
  1. Před odeslání reklamace nás prosím nejprve kontaktujte předem pro posouzení dané situace.

  2. Zákazník nejprve vyplní reklamační protokol, který můžete stáhnout zde. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace.

  3. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.

  4. Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.

  5. Protokol doporučujeme vložit do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.

  6. Spolu s protokolem reklamovaného zboží přiložte kopii daňového dokladu - faktury.

 

Zboží odesílejte na adresu :

Profi Pet s.r.o.
Vídeňská 121
61900 Brno
 

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace.

O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dní e-mailem.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky
Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem. V případě problémů s reklamací nás můžete kontaktovat na emailu obchod@zvireci-potreby.cz nebo na telefonu +420 774 723 222.