Nezmeškej akci na Zásilkovnu za akčních 45 Kč pro objednávky do 15 kg

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Správce, jak je definován níže, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1. Správce osobních údajů

Profi Pet s.r.o., sídlem Syrovice 644, 664 67, Syrovice, Česká republika IČO: 29238170,  Spisová značka C 67642 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“).

2. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky na adrese www.zvireci-potreby.cz zpracovává Správce protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky.

Tyto protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od návštěvy webové stránky Správce. Zpracování těchto protokolových souborů provádí Správce sám, anebo je oprávněn pověřit tímto zpracováním třetí osobu jako zpracovatele.

V rámci protokolových souborů jsou zpracovávány následující údaje, které mohou, ale nemusí, zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

  • webová stránka, z níž návštěvník příslušnou webovou stránku Správce navštívil;
  • IP-adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • případný dotaz návštěvníka;
  • kód odpovědi http;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

 

3. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

Pokud má návštěvník webové stránky Správce zájem o zasílání newsletteru a jiných reklamních sdělení, poskytne za tímto účelem Správci souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě bude Správce za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud návštěvník webové stránky poskytne rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, osobní www, facebookové či jiné stránky, informace o zvířatech návštěvníka atd.), zpracovává Správce za uvedenými účely i tyto údaje. Bez udělení souhlasu není zasílání newsletteru Správce možné.

Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Správce zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka budou zpracovávány v případě, že návštěvník webové stránky vyplní v příslušném formuláři své osobní údaje a následně potvrdí svou objednávku newsletteru dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Pokud zadání objednávky nebude potvrzeno, poskytnuté osobní údaje návštěvníka budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán, a to prostřednictvím e-mailové zprávy. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v internetovém obchodě

V případě nákupu zboží na webové stránce www.zvireci-potreby.cz je Správce rovněž v pozici prodávajícího předmětného zboží. S ohledem na tuto skutečnost bude Správce zpracovávat osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa pro doručení zboží.

Zpracování těchto osobních údajů zákazníků bude prováděno za účelem realizace kupní smlouvy mezi Správcem a zákazníkem, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce.

Správce bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje uložené v zákaznickém účtu na webové stránce budou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu údajů (subjekt údajů je rovněž oprávněn o smazání požádat Správce) nebo ze strany Správce. Některé osobní údaje (např. osobní údaje na faktuře vystavené Správcem) budou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Správce osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci.

5. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací

Pokud bude u Správce uplatněna reklamace výrobku, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Správce, jako prodávajícího, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Správce osobní údaje dále také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. V tomto případě taktéž není vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Správce vyřídit předmětnou reklamaci.

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám prostřednictvím vlastních zaměstnanců, vlastní zákaznické linky anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. V případě, že to bude z pohledu Správce vhodné či nutné, může Správce předat osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení reklamace, a to vždy podle výrobku, jehož se reklamace týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit e-mailovým dotazem na Správce.

6. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky Správce. Tyto cookie soubory používá Správce na svých webových stránkách za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží k identifikaci návštěvníků webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které Správce shromažďuje na svých webových stránkách, je k dispozici zde:

- soubory ukládání nastavení bezpečného vyhledávání
- soubory sloužící ke sledování počtu návštěvníků na stránce a doby jejich návštěvy
- soubory sloužící k usnadnění registrace nových služeb
- soubory sloužící k ochraně dat návštěvníků
- soubory sloužící k výběru a nastavení relevantních reklam

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče, a to pomocí funkce „Možnosti“ či „Nápověda“.

7. Užívání sociálních pluginů

Webové stránky Správce dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:
 
  • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
  • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.
 

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány Správcem, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

8. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány transparentním způsobem a subjekty údajů mají po celou dobu jejich zpracování následující práva: (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, a (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou subjekty údajů obracet na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: obchod@zvireci-potreby.cz , tel: +420 774 723 222  nebo na adrese Profi Pet s.r.o., Vídeňská 121, Brno, 61900.